Verloop van een organisatie ondersteuning

Wanneer je als organisatie ondersteuning wenst inzake psychosociaal welzijn en human resources, kunnen we samen verkennen welke aanpak het meest overeenstemt met de visie en verwachtingen van jouw bedrijf. Als expert in psychosociale zaken toets ik af welke noden er bij de werkgever en de werknemers bestaan. Enkele verkennende vergaderingen kunnen leiden tot een uitgewerkt actieplan.

Een actieplan kan bestaan uit een combinatie van ondersteuningstypes zoals coaching, employee assistance, opleidingen, workshops en sensibilisatie sessies. Het is dan ook belangrijk dat elk van deze acties vanuit de zelfde visie worden gegeven. Iemand die een goede voeling heeft met de kenmerken van uw bedrijf en de verwachtingen van de werknemers, kan immers veel sneller inspelen op topics die tijdens interventies aan bod komen.

Wanneer uw bedrijf een vrijblijvend verkennend gesprek wenst te organiseren kan u gerust contact opnemen via het contact formulier. Er zal met u contact opgenomen worden om een vergadering bij u ter plaatse in te plannen.

Werkwijze bij een organisatie ondersteuning

Oedipus begeleid organisatie steeds vanuit de oplossingsgerichte methode. Aan de grondslag van deze methode ligt een nog steeds voortdurend onderzoek naar wat mensen helpt om vooruitgang te maken wanneer ze het gevoel hebben vast te zitten. De oplossingsgerichte methode bestaat uit de beschrijving van interventies die het veranderingsproces bevorderen. 

We begeleiden bedrijven door middel van een oplossingsgerichte "in company" aanpak. Deze begeleiding bestaat vaak uit een matrix van diverse acties:

 • Begeleiding van de hiërarchie (intervisie, coaching, opleiding)
 • Begeleiding van werknemers (sensibilisatie, bevragingen, employee assistance)
 • Begeleiding van HR en vertrouwenspersoon (workshop, cursus, supervisie)
 • Beleidsondersteuning (visie en missie, verzuimbeleid, stressbeleid, beleid psychosociale aspecten)

Samen met het management wordt een visie op welzijn uitgewerkt van waaruit deze acties zullen vertrekken.

Aanbod stress en burn-out

Stress en burn-out zijn momenteel de meest besproken aspecten van psychosociaal welzijn. Ook de wetgever verwacht steeds meer van de organisaties om dit thema op de agenda te plaatsen. Oedipus helpt organisaties om inzicht te krijgen in de problematiek en een gericht beleid te voeren:

Burn-out, valkuil van de passie

Vorm: presentatie

Duur: 4u

Deelnemers: onbeperkt

Doelgroep: Iedereen die meer wenst te kennen van burn-out

Omschrijving: Burn-out is een veelbesproken psychische aandoening. Heel wat mensen maken zich zorgen of het hen ook zou kunnen overkomen en wat men kan doen om het te vermijden. Tijdens de presentatie worden diverse thema's aangesneden, zoals de symptomen, het proces, aspecten van preventie en de verschillen met andere problemen zoals depressie.

Stressbeheersingstechnieken, de valkuil ontwijken

Vorm: workshop

Duur: 3 x 3u

Deelnemers: max. 10

Doelgroep: Iedereen die technieken wenst aan te leren om hun stress niveau onder contrele te houden

Omschrijving: Door middel van de workshop leert de deelnemer vaardigheden te ontwikkelen die helpen om beter met stress om te gaan. Deze vaardigheden zijn gericht op mentale hygiëne, het bewust omgaan met stress en het verhogen van de zelfzorg.

Herkennen van signalen, de valkuil van de werknemer leren zien

Vorm: workshops

Deelnemers: max. 10

Duur: 3 x 3u

Doelgroep: Leidinggevenden die willen de signalen leren herkennen bij hun medewerkers

Omschrijving: De leidinggevende wordt alert gemaakt op het herkennen van signalen door middel van sensibilisatie, casussen en oefeningen. Daarbij leert men de ernst van de sitauatie inschatten en de noodzaak van ingrijpen overwegen.

Aanspreken van werknemers, de werknemer wijzen op de valkuil

?Vorm: workshops

Deelnemers: max. 10

Duur: 3 x 3u

Doelgroep: Leidinggevenden die willen leren hoe ze medewerkers het best aanspreken over de signalen die ze herkenden

Omschrijving: De leidinggevende leert in te gaan op de signalen die hij of zij detecteerde. Door de werknemer op een goede manier aan te spreken, kan tijdig worden ingegrepen. Wanneer mensen vroegtijdig worden aangesproken kan er immers iets worden ondernomen om de valkuil te ontwijken.

Sensibilisatie sessies

De doelstelling van een sensibilisatie bestaat erin een mentaliteitsverandering tot stand te brengen en de mensen bewust te maken van de noodzaak om actie te ondernemen inzake psychosociale risico’s zoals stress.

Door ons te richten tot alle werknemers bestaat de doelstelling erin de mensen ertoe aan te zetten aandacht te hebben voor de tekenen die soms moeilijk te herkennen zijn, maar die –wanneer er geen aandacht aan wordt geschonken- pathologisch kunnen worden: men moet vermijden in een negatieve spiraal terecht te komen. Door in dergelijke gevallen collega's te steunen en aan te moedigen iets te ondernemen vergroot men het sociaal vangnet.

Opleidingen hiërarchische lijn

Een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de werkgever wordt aan de hiërarchische lijn overgedragen, wat impliceert dat deze ook over de nodige kennis en vaardigheden moet beschikken. De voornaamste thema's die tijdens een opleiding aan bod kunnen komen zijn:

 • de essentie van de wet op psychosociale aspecten
 • taken en verplichtingen van de hiërarchische lijn
 • stress
 • conflicthantering

Vanuit een theoratisch kader wordt de discussie aangewakkerd via oefeningen en bespreken we situaties uit de realiteit.

Teambuilding

Oedipus biedt teambuildings aan vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de teambuilding niet enkel een aangename uitstap wordt, maar dat er werkelijk aan de slag wordt gegaan met team waarden en het groei potentieel van het team in kaart wordt gebracht.

Vanuit indivudele verwachtingen en doelen wordt in kaart gebracht welke wensen en verwachtingen er binnen hetteam aanwezig zijn. Door stapsgewijs de raakpunten in het team te bespreken, werkt men op een creatieve wijze naar een gemeenschappelijke aanpak om de samenwerking te verbeteren.

Thema's die doorheen de teambuilding aan bod komen zijn

 • wensen tot verandering
 • het beeld van een droomteam
 • troeven die in het team aanwezig zijn
 • stapsgewijze aanpak richting de gewenste situatie
 • reeds behaalde succes ervaringen

(h)erkennen van signalen

Symptomen van stress zijn in 4 categorieën onder te verdelen: lichamelijke symptomen, gedragssymptomen, emotionele symptomen en denksymptomen. Stress is dus van invloed op ons lichaam, gedrag, gevoel en denkvermogen. Stress kan zich uiten in o.a. maagpijn, angst, paniek, prikkelbaarheid, besluiteloosheid, veel eten of drinken, geheugenverlies.

Stress op het werk kan dan ook zeer nefast zijn voor de productiviteit van uw organisatie. Het is dan ook van belang dat er voldoende aandacht is voor signalen en de medewerkers weten hoe ze met die signalen moeten omgaan. Door stress te herkennen en erkennen bij een individue, een team of de orgnisatie kan men preventief werken.

Oedipus helpt om een analyse te maken van de situatie en signalen zoals klachten en een verhoogd verzuim aan te pakken.

Employee Assistance Program

Een employee assistance program (EAP) is een counseling-, coaching- en adviesservice voor de werknemers van een organisatie. Het doel is om werknemers op een vertrouwelijke en professionele manier te helpen met vragen en moeilijkheden die het goed presteren op het werk verhinderen.

Counseling en coaching vormen de basis van een EAP. Werknemers met psychosociale vragen worden geholpen door middel van een kortdurende oplossingsgerichte begeleiding. Voorbeelden van vaak voorkomende psychosociale vragen of problemen waarmee wij werknemers verder helpen zijn stress, ansgt, depressieve stemming, conflicten,...

In tegenstelling tot andere programma's, voorziet Oedipus een in-house ondersteuning: wij komen op uw bedrijf langs om de medewerker te ondersteunen.

Coaching

Wanneer er zich in een organisatie een probleem voordoet rond het functioneren van een werknemer, kan individuele coaching een oplossing bieden. Bij coaching gaat het om het begeleiden van de groei van een werknemer. De coaching bestaat uit een werkgerelateerd traject met het oog op specifieke, meetbare, acceptabele en realistische doelstellingen te halen binnen een vooropgestelde termijn.

De oplossingsgerichte coaching kan vertrekken vanuit een vraag van de werkgever (leidinggevende, HR, ...) of vanuit de werknemer zelf. Daarom verkennen we vanuit Oedipus graag grondig de vraag naar coaching en de gewenste doelen.

Psychosociaal beleid

Als medewerkers zich goed voelen in hun werksituatie heeft dat een positief effect op de gehele organisatie. Wie werkt in een aangenaam klimaat levert immers betere prestaties. Een goed doordacht en georganiseerd psychosociaal beleid draagt bij tot dit klimaat.

Oedipus kan ondersteuning bieden bij het uitschrijven bij het beleid en een antwoord bieden op de vragen die leven bij het management of de preventiedienst. Ook kunnen we een brug vormen tussen uw organisatie en de externe preventiedienst waar uw bedrijf bij aangesloten is.